Aktivity a výstupy projektu

Aktivity projektu

Projekt „Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Súkromnej strednej odbornej škole s VJM Dolné Obdokovce“ bol súčasťou dlhodobej acheter viagra stratégie našej školy venovanej ochrane životného prostredia a klimatickým zmenám zameraných na žiakov tak vo vyučovacom procese ako v praxi. Z prostriedkov grantu sme riešili iba projektové aktivity avšak v budúcnosti sa budeme uchádzať o ďalšie prostriedky na rozvíjanie výsledkov projektu.

Výstupy projektu

1. Vypracovanie a propagácia osnov zameraných na manažment dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy pre stredné školy.

2. Publikovanie všetkých informácií o projekte pre širokú verejnosť prostredníctvom internetu

Výsledky projektu

  • Inovovali sme Školský vzdelávací program a jednotlivé prierezové témy o klimatických zmenách a dažďovej vode sme sa snažili implementovať do viacerých vyučovacích predmetov. Cieľom je, zvýšiť povedomie a myslenie žiakov, aby chránili životné prostredie a prírodné zdroje.
  • V areáli školy sme spoločne so žiakmi navrhli a následne realizovali opatrenia zamerané na zachytávanie dažďovej vody (zachytávanie dažďovej vody do zberných nádob, výsadba stromov, ako napr. borovica čierna a lesná, dub, buk, jelša atď., okrasnej zelene a kvetov)
  • Pre žiakov, pedagógov ako aj širokú verejnosť sme realizovali prednášky s pozvanými hosťami na tému klimatických zmien (propagácia o význame životného prostredia, klimatických zmenách a dažďovej vody).
  • Vytvorili sme webovú stránku a brožúru o projekte s cieľom propagovať vzdelanie a význam životného prostredia, klimatických zmien a využitia dažďovej vody smerom k žiakom a ich rodičom, zamestnancom školy, žiakom iných škôl a ich učiteľom, ale aj širšej verejnosti.